Bedöma

Träd kan behöva bedömas av många olika anledningar, som att avgöra risk, göra ekonomiska värderingar av träd och delskador eller att undersöka varför de nyplanterade träden inte etablerar sig. Våra konsulter är ISA-certifierade arborister och har gått utbildning i TRAQ. Genom att vi inte själva utför de praktiska åtgärder som vi rekommenderar kan ni vara säkra på en strikt objektiv bedömning.

Kontakta oss för detaljerad information såsom tidsestimat för de olika momenten samt prisuppgifter!

Ekonomisk värdering

Ekonomisk värdering av träd är användbart i många hänseenden, exempelvis som en del i att skydda träd vid byggnation, när det kommer till skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

Etablering av träd

Att plantera ett träd är en stor investering och målsättningen bör vara att träden ska kunna uppnå sin förväntade livslängd på den specifika platsen.

Riskbedömningar

Riskträd är en term som många använder om de är oroliga för att ett träd misstänks falla. Men för att ett träd ska räknas som ett riskträd krävs tre olika faktorer:

Tree Cities of the world

Tree City of the World är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och den amerikanska Arbor Day Foundation.

Trädinventering

Träd bidrar med flera positiva värden för människor, miljö och klimatet i staden. Trädinventeringar lägger en god grund för att utveckla arbetet med trädplaner och trädvårdsplaner och är därför ett viktigt verktyg i att utveckla en hållbar stad.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se