Kalle Ågren

Landskapsarkitekt

Kalle Ågren är landskapsarkitekt och tog examen från SLU Alnarp 2022. Under studietiden riktade han in sig på frågor rörande trädvård, urban forestry och GIS samt gjorde praktik på fastighets- och gatukontoret i Malmö. Examensarbetet handlade om urbana träds förmåga att vara habitat åt insekter.

Kalle har genomgått ISA:s TRAQ-kurs och arbetar på trädkontoret med inventeringar, riskbedömningar av träd, GIS-arbete ( t ex framtagande av krontäckningsanalyser) och åtgärdsplaner för biologisk mångfald.

Yrkestitel: Landskapsarkitekt

E-mail: kalle@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46737357731

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se