Nicolaj Josephsson Branda

Nicolaj är landskapsingenjör med fokus på trädvård, växtbäddar och dagvattenhantering samt fokus på projektering (AutoCAD) och geografiska informationssystem (GIS).


Nicolaj har arbetat med trädvårdsplaner för kyrkogårdar, riskbedömningar, skyddsplaner för träd, tekniska beskrivningar och rådgivning. Han har tidigare arbetat som beställare på MKB med fokus på trädplantering, mark och död ved i urban miljö för att öka biologisk mångfald, även upphandling och fortbildningsverksamhet.

Yrkestitel: Landskapsingenjör

E-mail: nicolaj@tradkontoret.se

Telefonnummer: +46 (0) 700548008 

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se