Förvalta

För ett hållbart trädbestånd behövs en strategisk förvaltning. Vi hjälper dig som förvaltar träd med alla frågor som rör förvaltning, från det enskilda trädet till hela trädbeståndet. Det innefattar bland annat att ta fram trädskyddsplaner när du ska bygga eller gräva nära dina träd, att bedöma vilka träd som har ett juridiskt skydd och söka dispens från biotopskyddet.

Kontakta oss för detaljerad information såsom tidsestimat för de olika momenten samt prisuppgifter!

Juridik

Fler och fler träd omfattas av olika lagar och relger. Detta skapar ett bättre skydd för våra träd, men samtidigt är kraven högre på utformning av åtgärder och olika former av ansökningar då åtgärder ska genomföras nära träd

Projektering

Det finns ett stort antal faktorer som behöver tas i beaktan vid projektering av miljöeer som innehåller, eller är tänkta att innehålla träd.

Skyddsplaner

I samband med byggnation eller schakt i närheten av träd finns det alltid en risk att träd kommer till skada.

Skötselbeskrivningar

Träd i urbana miljöeer behöver många gånger skötas. Detta kan röra allt ifrån nyplanterade träds behov av bevattning till uppbyggnadsbeskärning av etablerade träd och underhållsbeskärning av äldre träd.

Trädskyltar

Trädskyltar har blivit ett populärt och effektivt sätt att sprida infromation om trädens positiva egenskaper.

Växtbäddsrenoveringar

Växtbäddsrenovering syftar till att skapa bättre förutsättningar för träd med dålig växtplats. Detta innebär att växtplatsen kring det aktuella trädet förbättras genom att exempelvis kompakterade ytor tas bort, organiskt material tillförs och att nya växtbäddar tas fram.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se