Planarbete och strategi

Planarbete och strategi

Att förvalta träd kräver långsiktig planering, strategier och kommunikation. Genom våra olika tjänster har vi genom åren hjälpt ett stort antal förvaltare och andra aktörer med just dessa frågor.

Kontakta oss för detaljerad information såsom tidsestimat för de olika momenten samt prisuppgifter!

3-30-300

Utifrån denna forskning har Cecil Konijnendijk arbetat fram en princip som fungerar som arbetsmetod med tydliga regler och mål. Denna princip kallas 3-30-300-regeln och går ut på att:

Ekosystemtjänst-analys och i-Tree

För att göra ekosystemtjänster använder vi i-Tree. i-Tree är en grupp av olika program som beräknar fördelarna med träd. i-Tree Eco beräknar ekosystemtjänster. Det är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Bland dessa finns till exempel lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter och dagvattenhantering.

Krontäckning

Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Olika metoder kommer att ge olika typ av information, exempelvis kommer i-Tree Canopy ge ett medelvärde för ett visst område, medans satellitdata kan ge en mer detaljerad bild. Med hjälp av historiska kartor och flygbilder går det även att visa på ett områdes historiska utveckling, vilket sedan går att koppla till mängden ekosystemtjänster som ökat eller minskat under denna period.

Klimatanalyser

Det föränderliga klimatet påverkar stadsklimatet i större utsträckning än det omkringliggande landskapet.

Plantable spots

Plantable spots handlar i korthet att välja rätt träd på rätt plats av rätt anledningar och belysa detta med rätt typ av kommunikation.

Teknisk rådgivning

Vi kan hjälpa er med många olika aspekter som berör teknisk rådgivning, och har stor erfarenhet av anläggning av ytor med träd både i traditionell parkmark men även på t.ex. gröna tak, innergårdar och i hårdgjorda ytor.

Trädplaner och vårdplaner

För att förvalta era träd på ett långsiktigt och seriöst sätt finns det ett flertal olika dokument som kan tas fram för att strukturera och effektivisera arbetet.

Värmeanalyser

Vi arbetar med Folkhälsomyndighetens metod för att kartlägga temperaturer i bebyggda miljöeer. Med hjälp av resultaten kan vi visa på områden med höga temperatur, vilka därmed har ett större behov av en ökad trädkronstäckning och mer grönytor. Genom detta underlag skapas därmed ett betydligt bättre beslutsunderlag och träd kopplas direkt till en effektiv åtgärd för att öka folkhälsan.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se