Krontäckning

Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Olika metoder kommer att ge olika typ av information, exempelvis kommer i-Tree Canopy ge ett medelvärde för ett visst område, medans satellitdata kan ge en mer detaljerad bild. Med hjälp av historiska kartor och flygbilder går det även att visa på ett områdes historiska utveckling, vilket sedan går att koppla till mängden ekosystemtjänster som ökat eller minskat under denna period.

Ekosystemtjänster och i-Tree

För att göra ekosystemtjänster använder vi i-Tree. i-Tree är en grupp av olika program som beräknar fördelarna med träd. i-Tree Eco beräknar ekosystemtjänster. Det är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Bland dessa finns till exempel lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter och dagvattenhantering.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se