Ekonomisk värdering

Ekonomisk värdering av träd är användbart i många hänseenden, exempelvis som en del i att skydda träd vid byggnation, när det kommer till skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

 

Tjänster

Vi utför flera olika typer av ekonomiska värderingar:

  • Ekonomisk värdering genom trädinventering.
  • Uträkning av återanskaffningskostnad för träd vid exempelvis skador eller olovlig fällning. Här utgår vi från Alnarpsmodellen 2.2.
  • Beräkning av det det ekonomiska värdet av träds ekosystemtjänster genom programmet i-Tree Eco.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se