Ekosystemtjänster och i-Tree

För att analysera ekosystemtjänster använder vi i-Tree. i-Tree är en grupp av olika program som beräknar fördelarna med träd.

i-Tree Eco beräknar ekosystemtjänster. Det är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Bland dessa finns till exempel lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter och dagvattenhantering.

 

Tjänster

Vi kan utföra en trädinventering som inkluderar en i-Tree Eco-undersökning, eller en fristående i-Tree Eco-undersökning om inventering redan skett. Undersökningen ger en ökad förståelse för trädbeståndets sammansättning och kondition, och kvantitativa värden på ekosystemtjänsterna som de bidrar med. Utifrån dessa mått kan vi sedan göra en ekonomisk beräkning som tydliggör hur träden utgör ett viktigt kapital i samhällsnyttan.

Våra kunder

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se