Krontäckning

Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Olika metoder kommer att ge olika typ av information, exempelvis kommer i-Tree Canopy ge ett medelvärde för ett visst område, medans satellitdata kan ge en mer detaljerad bild. Med hjälp av historiska kartor och flygbilder går det även att visa på ett områdes historiska utveckling, vilket sedan går att koppla till mängden ekosystemtjänster som ökat eller minskat under denna period.

 

Tjänster

Vi använder olika metoder för att mäta trädkronstäckningen och analysera vad resultatet innebär för området. Resultatet kommer på ett tydligt sätt visa vad träden kan göra för stadsklimatet och människorna som bor där. Vi kan även beräkna trädens kvantitativa ekosystemtjänster i form av bland annat reduktion av luftföroreningar och fördröjning av dagvatten samt ett monetärt värde på dessa ekosystemtjänster.

Resultatet från trädkronstäckningen kan visa på möjligheter till utveckling och förbättring av den nuvarande situationen, och åtgärder kan utformas för att öka ekosystemtjänsterna och på så vis kunna förbättra levnadsmiljön. Vi har även hjälpt flera förvaltare med historiska analyser som tyvärr många gånger visar att trädkronstäckningen minskat, vilket därmed leder till en minskad mängd ekosystemtjänster som träden ger invånarna.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se