Plantable spots

Plantable spots handlar i korthet att välja rätt träd på rätt plats av rätt anledningar och belysa detta med rätt typ av kommunikation. Det är ett koncept där man lyfter fram träd som bidrar med en möjlighet att utöka mängden ekosystemtjänster på en given plats. På så sätt kompletterar det ett befintligt trädbestånd utifrån en förståelse för såväl beståndet som området och den specifika platsen som ska berikas.

Läs mer om plantable spots i detta faktablad.

Tjänster

Vi kan hjälpa er med samliga delar som konceptet bygger på:


1. Målbaserade artval 
-tydliggörande om varför träd planteras så att dessa svarar mot ett tydligt mål såsom klimatanpassning, biodiversitet och/eller trädkronstäckning. Vi vet varför träd ska planteras och kan hjälpa er med rätt argument och tydliga mål.

2. Platsspecifik artkännedom – platsanpassad datainsamling för att på bästa möjliga sätt få en överblick över vilka arter som är vanligt förekommande, och därmed bör undvikas. Vi har god kunskap kring vilka arter som fungerar i olika regioner, men även vilka arter som bör undvikas då de exempelvis är sjukdomsdrabbade, överanvända eller har oönskade växtsätt.

3. Platsspecifika artval – artval som sker på plats utomhus för att på så sätt få bästa möjliga information om platsens förutsättningar. Vi hjälper er hitta rätt träd till rätt plats genom att ge skräddarsydda förslag på trädarter att plantera utifrån platsens förutsättningar.

4. Presentation – visuell beskrivning för att underlätta kommunikationen mellan beställare, utförare och allmänhet. Våra förslag presenteras i digitala visualiseringar för varje träd med motivering till varför trädet är lämpligt och vad det kan bidra med till platsen. Vi hjälper er hitta rätt träd till rätt plats genom att ge skräddarsydda förslag på trädarter att plantera utifrån platsens förutsättningar. Vi kan även bistå med GIS-skikt, beställningslistor och kontakt med plantskolor.

5. Kontroll – som vid alla projekt krävs någon form av kontroll. Vi kan hjälpa er att skapa rätt kontrollinstrument för olika delar av projektet såsom plantering, bevattning och uppbindning, ökar sannolikheten att projektet lyckas och att träden utvecklas till långlivade individer.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se