Riskbedömningar

Riskträd är en term som många använder om de är oroliga för att ett träd misstänks falla. Men för att ett träd ska räknas som ett riskträd krävs tre olika faktorer:

  • Det måste finnas en måltavla, exempelvis en person eller en bil, som kan komma till skada i närheten av
    trädet.
  • Trädet måste ha någon typ av skada eller svaghet, till exempel döda grenar eller ett allvarligt rötangrepp.
  • Konsekvenserna av att måltavlan träffas av träddelen måste vara betydande.

Tjänster

Vi kan genomföra riskbedömningar som baseras på TRAQ -Tree Risk Assessment Qualification, vilket är ett system för bedömning av riskträd. Det är framtaget av International Society of Arboriculture och är en internationellt vedertagen metod. Denna metod förespråkas även av länsstyrelserna

I samråd med er väljer vi vilken bedömningsnivå vi ska utföra. Vi kan göra visuella bedömningar men har även möjlighet att göra djupare analyser med hjälp av verktyg som PiCUS Sonic Tomograph.

Våra konsulter arbetar helt oberoende, vilket betyder att de inte har någon ekonomisk vinning i att bevara eller låta ta ner trädet.


PiCUS Sonic Tomograph-undersökning

För att kunna få en uppfattning av om det finns hålrum och/eller rötangrepp i träd finns det ett flertal metoder som kan användas. Vi använder en så kallad PiCUS Sonic Tomograph för undersökningen av träden. Denna undersökningsmetod ger inte några skador på träden utan använder ljudvågor för att detektera förekomsten av hålrum eller rötangrepp. Metoden ger en tvådimensionell bild över hela den undersökta skivan av trädet, vilket ger en god bild över eventuella hålrum eller ett rötangrepps utbredning.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se