Skyddsplaner

I samband med byggnation eller schakt i närheten av träd finns det alltid en risk att träd kommer till skada. Genom att i ett tidigt skede ta fram skyddsåtgärder går det ofta att bevara träd, men det gäller att dessa planer tas fram för de specifika träden och för den specifika platsen.

 

Tjänster

Vi kan stötta er genom hela processen, från att bedömma trädens skyddsvärde, till rotkartering, skyddsplaner, bygghandlingar och CAD-ritningar. Vi kan även sköta kontakten med myndigheter såsom länsstyrelsen och kommunen samt finnas på plats när åtgärderna genomförs. Utöver detta kan vi även:

 

  • Ta fram inventeringsunderlag i dwg-format för fortsatt bearbetning.
  • Definiera gränser för trädskyddszoner i plan som stöd för övrig projektering.
  • Ta fram skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder för träd som kommer i konflikt med projektering.
  • Presentera principritningar eller projektanpassade sektionsritningar för växtbäddsuppbyggnad och trädskyddsåtgärder.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se