Trädinventering

Träd bidrar med flera positiva värden för människor, miljö och klimatet i staden. Trädinventeringar lägger en god grund för att utveckla arbetet med trädplaner och trädvårdsplaner och är därför ett viktigt verktyg i att utveckla en hållbar stad.

 

Tjänster

Vi har stor erfarenhet av alla skeden i en trädinventering, från planering, verkställande och användning.

Vi använder oss av Standard för trädinventering i urban miljö Version 3.0, och anpassar vilka parametrar som ska ingå i samråd med er efter era behov och syftet med inventeringen.

 • Vi kan även hjälpa er att utöka inventeringen genom att:
 • Beräkna områdets ekosystemtjänster med hjälp av i-Tree Eco
 • Beräkna trädkronstäckning med hjälp av i-Tree Canopy
 • Ge förslag på Plantable spots och gestaltningsförslag

Argument för att genomföra en trädinventering

 • 3-30-300 – Genom att möjliggöra att alla kan se tre träd från sin skola eller arbetsplats, att stadskvarter har minst 30 procents krontäckningsgrad och att det är minst 300 m till närmsta park kan vi bidra till en bättre stadsmiljö. Att följa 3-30-300 är en viktig politisk fråga i många städer som även fått medial uppmärksamhet. Alla trädbestånd i en stad är en viktig del i att uppnå 3-30-300 regeln, men utan en trädinventering vet vi inte var viktiga träd finns, eller var det saknas träd.
 • Agenda 2030 – Många städer har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp till 2030 och träden fungerar som kolsänka genom att binda koldioxid. Genom en inventering kan vi beräkna hur mycket koldioxid trädbeståndet lagrar in varje år.
 • Barns rättigheter – Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn under arton år rätt till en god uppväxtmiljö. Det finns forskning som visar att den fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och hur miljön på flera sätt kan främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Därför är det viktigt att utveckla bra utemiljöer som bidrar till ökat välmående hos barn och unga. Träd är en viktig beståndsdel i utemiljön och för att kunna förvalta och utveckla trädbestånden krävs en trädinventering.
 • Bevarande av sällsynta eller hotade trädarter – Genom en inventering kan man upptäcka och identifiera träd med höga biologiska värden. Detta kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemets integritet.
 • Juridiska skydd – En trädinventering kartlägger träd med juridiska skydd, vilket underlättar planering och förvaltning av trädbeståndet samt minskar sannolikheten för att förvaltare begår lagbrott.
 • Bullerdämpning – Träd fungerar som naturliga ljudbarriärer och kan minska det upplevda bullret från trafik och andra ljudkällor. Genom att inventera träden kan vi placera dem strategiskt för att minska bullerstörningar för skolor och dagis.
 • Dagvatten – Träd kan ha en stor påverkan på dagvattenhanteringen, detta direkt genom det regnvatten som fastnar i trädens kronor, stam och grenar, men även genom deras förbrukning av vatten i marken vilket minskar risken att marken blir vattenmättad vid långvarigt regn.
 • Driftsunderhåll – För att kunna planera och bibehålla trädbeståndet och dess ekosystemtjänster behöver vi ha kunskap om antal träd, sorter och storlek. En inventering är kärnan i detta arbete.
 • Ekologiskt lärande – Trädinventeringen kan fungera som ett tillfälle för barn och personal att lära sig om trädens ekologi, livscykler och växter. Det främjar förståelsen för naturens komplexitet och ekosystemets betydelse. Informationen kan sedan användas för att ta fram pedagogiska hjälpmedel, såsom trädskyltar.
 • Ekonomiska fördelar – Träd kan ha positiva ekonomiska effekter genom att öka fastighetsvärden, minska energikostnader, locka medborgare till att vilja bosätta sig på platsen samt locka besökare till områden. Genom att ha en inventering av träden kan man utnyttja dessa ekonomiska fördelar och fatta välgrundade beslut om skötsel och planering.
 • Lärande – Forskning visar tydligt att träd och grönområden ökar barn och ungdomars förmåga till inlärning. Genom en trädinventering går det att kartlägga var träd finns och var trädbeståndet behöver kompletteras.
 • Energianvändning – Träd kan användas för att skugga byggnader och spara energi. Genom en inventering kan vi få bättre koll på om trädens storlek är lämplig för att bidra till energibesparing genom rätt placering.
 • Estetiskt värde – Träd bidrar till att skapa en vacker och trevlig miljö för skolor och dagis. Genom en inventering kan man identifiera vilka träd som behöver bevaras eller planteras för att förbättra utseendet och trivseln i området.
 • Grönytefaktorn – Trädens storlek påverkar deras förmåga att generera ekosystemtjänster och är en viktigt del av exempelvis beräkningen av Grönytefaktor. En inventering ger möjlighet att skapa en god bild över trädens bidrag.
 • Hållbar materialanvändning – Genom att inventera träd går det att identifiera potentiella resursförnyelseområden. Träd som behöver tas bort på grund av sjukdom eller skador kan användas för trämaterial, såsom virke eller träflis, för olika ändamål inom skolan eller dagiset, vilket främjar hållbar materialanvändning.
 • Hållbarhetsmål – Genom att genomföra en trädinventering kan skolor och dagis bidra till att uppnå hållbarhetsmål på lokal, nationell och global nivå. Detta inkluderar mål om biologisk mångfald, klimatförändringar och hållbar markanvändning
 • Klimatanpassning – Med ökande klimatförändringar är det viktigt att anpassa skolor och dagis för att klara av extrema väderförhållanden. Träd kan bidra till att minska översvämningar, erosion och andra klimatrelaterade problem. Genom en inventering kan man planera för och integrera träd i klimatanpassningsstrategier.
 • Klimatmotståndskraft – Träd kan fungera som en buffert mot extrema väderförhållanden, som starka vindar och stormar. Genom en inventering kan man identifiera områden som kan dra nytta av träd som skyddar mot klimatrelaterade risker och skapar en mer motståndskraftig miljö.
 • Kulturellt och historiskt värde – Vissa träd kan ha en kulturell eller historisk betydelse för skolan eller dagiset och dess omgivning. Genom en inventering kan man identifiera och bevara dessa träd som en del av det kulturella och historiska arvet.
 • Luftfuktighet och luftkonditionering – Träd kan hjälpa till att öka luftfuktigheten genom transpiration, vilket kan vara fördelaktigt vid torka. Genom en inventering kan man identifiera träd som kan bidra till att skapa en mer behaglig och hälsosam luftmiljö för barnen och personalen.
 • Luftkvalitet – Träd spelar en viktig roll i att förbättra luftkvaliteten genom att fånga upp föroreningar och producera syre. En inventering hjälper till att identifiera områden med brist på träd och där luftkvaliteten kan förbättras.
 • Mental hälsa och välbefinnande – Forskning visar att gröna omgivningar, inklusive träd, har positiva effekter på mental hälsa och välbefinnande. Genom en inventering kan man planera för att skapa gröna utrymmen som främjar avkoppling, återhämtning och välbefinnande för både barn och vuxna på skolan eller dagiset.
 • Miljöpedagogik – Träd kan fungera som utmärkta verktyg för miljöpedagogik. Genom att inventera träden och integrera kunskap om deras ekosystem, biologi och ekologi kan skolor och dagis erbjuda meningsfulla utbildningsupplevelser som främjar förståelse för och ansvarstagande gentemot naturen och miljön.
 • Människors hälsa, rekreation och välmående. Genom inventeringen kan vi rikta våra insatser för att plantera träd på platser där det behövs, och välja lämpliga trädarter för att främja människors hälsa.
 • Samhällsengagemang – En trädinventering kan involvera lokalbefolkningen, skolbarn, föräldrar och personal i en gemensam insats för att bevara och förbättra den gröna miljön. Det kan skapa en känsla av gemenskap och stolthet över skolans eller dagisets naturarv.
 • Skadedjurshantering – Vissa trädarter kan vara värdar för skadedjur som kan spridas till intilliggande trädbestånd. Genom en inventering kan man identifiera skadedjursangrepp i tid och vidta lämpliga åtgärder för att skydda träd och förhindra spridning av skadedjur.
 • Skadedjurskontroll – Vissa trädarter kan vara känsliga för skadedjur och sjukdomar. Genom en inventering kan man upptäcka skadedjur i ett tidigt skede och vidta lämpliga åtgärder för att skydda träden och förebygga spridning till andra områden.
 • Skuggning av utomhusområden – Träd ger naturlig skugga, vilket är särskilt viktigt för utomhusområden på skolor och dagis där barn och personal vistas. Genom en inventering kan man planera för placeringen av träd som ger optimal skuggning under olika tider på dagen, vilket hjälper till att skapa bekväma och säkra utomhusmiljöer.
 • Socialt sammanhang – Träd kan fungera som samlingsplatser och främja social interaktion och gemenskap. En inventering hjälper till att identifiera platser med träd som kan användas för utomhusaktiviteter, mötesplatser och evenemang för skolans eller dagisets gemenskap.
 • Stadsmiljöns attraktivitet – Träd spelar en viktig roll i att förbättra stadsmiljöns attraktivitet och lockelse. En inventering hjälper till att identifiera områden där det finns brist på träd och där plantering och bevarande av träd kan förbättra estetiken och locka fler människor att vistas och njuta av skolans eller dagisets omgivningar.
 • Stöd för pollinatörer – Träd spelar en viktig roll i pollineringen av växter och främjar därmed den biologiska mångfalden. Genom en inventering kan man identifiera träd som är särskilt attraktiva för pollinatörer och vidta åtgärder för att skydda och främja dessa trädarter.
 • Säkerhet – En trädinventering hjälper till att identifiera träd som kan vara i dåligt skick eller utgöra en säkerhetsrisk för skolbarn och personal. Detta gör det möjligt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor och bevara en trygg arbetsmiljö.
 • Utbildning om hållbarhet – Genom en trädinventering kan skolor och dagis integrera hållbarhetsundervisning och lära barnen om vikten av att bevara träd, ekosystemtjänster och naturens resurser. Detta främjar medvetenheten om hållbarhet och kan inspirera till handling för en mer hållbar framtid.
 • Utomhusaktiviteter och lek – Träd bidrar till att skapa en naturlig och stimulerande miljö för utomhusaktiviteter och lek på skolor och dagis. Genom en inventering kan man identifiera lämpliga platser för lekutrustning och skapa gröna utrymmen som främjar barns fysiska och mentala välbefinnande.
 • Värmeöeffekten – Reducera värmeöeffekten och direkt kyla byggnader och uteplatser genom skugga och transpiration från träden.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se