Värmeanalyser

I och med klimatförändringarna blir våra städer varmare och prognoserna är att vi även kommer uppleva fler och värre värmeböljor. Även om vi i Sverige ofta inte upplever mycket höga temperaturer kan även en måttlig ökning ha en svår negativ påverkan på känsliga grupper. Genom att minska mängden hårdgjorda ytor och öka mängden träd och grönytor kan effekterna av värmeböljor minska.

Tjänster

Vi arbetar med Folkhälsomyndighetens metod för att kartlägga temperaturer i bebyggda miljöeer. Med hjälp av resultaten kan vi visa på områden med höga temperatur, vilka därmed har ett större behov av en ökad trädkronstäckning och mer grönytor. Genom detta underlag skapas därmed ett betydligt bättre beslutsunderlag och träd kopplas direkt till en effektiv åtgärd för att öka folkhälsan.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se