Växtbäddsrenoveringar

Växtbäddsrenovering syftar till att skapa bättre förutsättningar för träd med dålig växtplats. Detta innebär att växtplatsen kring det aktuella trädet förbättras genom att exempelvis kompakterade ytor tas bort, organiskt material tillförs och att nya växtbäddar tas fram. En ståndortsförbättring kan därmed göra att trädens förväntade livslängd förlängs och att träden får en förbättrad vitalitet.

 

Tjänster

Vi hjälper er planera och utforma lämpliga växtbäddsrenoveringar som passar era och trädens behov. Vi kan även genomföra vakkumschakter, rotkarteringar och beskrivningar över hur nya växtbäddar ska utformas.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se