Utbildningar

Vill du öka kompetensen på din avdelning, personal eller organisation?

Våra konsulter har stor erfarenhet i att hålla i utbildningar, seminarium och workshops. Att vidareutveckla den befintliga kompetensen är viktigt för att hålla sig uppdaterad om nya metoder inom den gröna sektorn.

Våra kurser

3-30-300 – så gör du rent praktiskt

Under denna workshop/kurs så går vi igenom de olika parametrarna (3-30-300) och sedan applicerar vi detta på er egen förvaltning och diskuterar kring era möjligheter att nå eller förbättra en eller flera av värdena.

Grundläggande besiktning

Bedömning av trädens vitalitet – hur kan du okulärt bedöma trädens livskraft eller förmåga att hantera stress? Vad karakteriserar ett träd med hög och låg vitalitet och vad kan du göra för att påverka ett träds vitalitet? Bedömning av skador – hur påverkar skador träden livslängd, riskstatus och vitalitet? Hur kan du bedöma dessa skador och vad kan du göra för att reducera sannolikheten för att ett träd skadas? Bedömning av risk – Vad påverkar ett träd riskstatus och hur bedömer du vilken risk som ett träd utgör på personer eller skador? Hur kan du arbeta förebyggande så att ett träd inte utvecklas till ett riskträd, och vilka åtgärder finns det för att bevara träd som klassats som riskträd?

Hållbar parkförvaltning

I och med klimatförändringar och en minskad biologisk mångfald läggs större och större vikt vid hur vi sköter och förvaltar våra parker. Genom att göra förändringar i hur vi arbetar kan vi öka den biologiska mångfalden, samtidigt som grönområdena blir mer långsiktigt hållbara. Under denna föreläsning går vi igenom olika typer av lösningar som är uppdelade efter arbetsinsatser (små, medel och stora) samt exempel på hur dessa lösningar implementerats i olika miljöer.

i-Tree – analysera och använda data

Vi går övergripande igenom de olika typerna av i-Tree studier, från full inventering till provytor, och hur programmet hanterar dessa olika inventeringar. Ni kommer själva få lägga in data i programmet och se hur programmet hanterar den.

Planteringsworkshop

Planteringsworkshopen kombinerar teori med praktik. Under denna kursen tar vi upp hur hanteringen av träden ska gå till från kontakt med plantskolan, via mottagning, lossning, plantering och uppbindning. Vi tar upp kritiska moment som planteringsdjup, skillnaden på klumpgrävda och krukodlade träd samt lossning och lastning av större träd. När det är möjligt bör workshopen kombineras med ett praktiskt moment som förutsätter att den som beställer kursen kan tillhandahålla ett träd för plantering samt tillhörande material och de maskiner som krävs.

Plantskolekvalitéer

För att vara en god beställare och mottagare av växter krävs det grundläggande kunskaper i plantskolekvalitet. I början av kursen går vi igenom plantskoleproduktion och hur olika typer av plantskolor skiljer sig åt. Därefter går vi in på de olika kvalitetsregler som finns inom branschen samt hur en bra beställning (växtlista) ska utformas för att säkerställa att få rätt växtkvalitet.

Kommunicera ekosystemtjänster

Vi som arbetar med utemiljöer vet ofta mycket om fördelarna som gröna miljöer ger oss i form av ekosystemtjänster. I denna kursen går vi igenom hur du som arbetar med gröna frågor ska kommunicera värdet av dessa för att på bästa sätt påverka allmänhet och beslutsfattare att satsa på grönska.

Rapportskrivande grundkurs

Under denna digitala kurs kommer vi gå igenom grunderna i rapportskrivande enligt gällande akademisk standard. Kursens mål är att du som deltagare ska kunna ta fram rapporter som på ett strukturerat sätt förklarar tillvägagångssätt, resultat och begränsningar för din aktuella målgrupp. Kursen kommer att växla mellan digitala föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska tips kring hur du kan lägga upp och formatera texter.

Skadegörare och svampar som kan påverka stadsträd

Olika skadegörare har de senaste 40 åren haft stor påverkan på vårt urbana trädbestånd. Några exempel på detta är almsjuka, askskottsjuka och kastanjeblödarsjuka. Genom att öka kunskapen kring dessa skadegörare går det att skapa bättre förutsättningar för förebyggande insatser, övervakning, åtgärder.

Skyddsplaner för träd i samband med byggnation

En av de vanligaste anledningarna till att träd måste fällas i stadsmiljöer är skador på grund av byggnation. Genom god planering, styrdokument och kontroller, går det många gånger att bevara träd, även i mycket utsatta situationer. I denna kurs går vi igenom de olika standarder som finns kring skydd av träd vid byggnation och hur dessa kan användas i olika skeden. Vi går även igenom exempel på olika skyddsplaner för att visa på hur dessa kan utformas på ett tydligt sätt.

Så blir du Tree City of the World!

Tree City of the World är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och den amerikanska Arbor Day Foundation. Initiativet har funnits sedan 2020 och målsättningen är att öka kunskapen om träd i städer och möjliggöra god förvaltning av dessa. Att bli utsedd till Tree City of the World är ett mycket bra sätt att få ökat fokus på stadens träd och de stora insatser som alla som arbetar med förvaltning för. Under denna workshop/kurs går vi igenom de olika mål som krävs för att få utmärkelsen och sedan analyserar vi tillsammans era förutsättningar för att ansöka.

Trädinventering

Denna kurs har två olika delar, den första delen är inspiration där vi går igenom hur förvaltare runt om i världen har använt inventeringar i ett stort antal olika syften. Under den andra delen lägger vi stort fokus på den svenska standarden för trädinventering och hur du som inventerare och förvaltare ska bedöma olika parametrar.

Trädplaner för kyrkogårdar

En uppdaterad trädplan är något som skapar förutsättning för ett långsiktigt hållbart trädbestånd, men det är även ett krav från länsstyrelsen. Men vad ska en trädplan innehålla och hur detaljerad ska den egentligen vara? Under denna workshop går vi igenom det upplägg som Trädkontoret använt på över 100 kyrkogårdar och visar på de styrkor som denna typ av plan ger. Vi går även igenom andra typer av dokument som kopplar mot trädplanen.

Trädplaner för större förvaltningar

En uppdaterad trädplan är något som skapar förutsättning för ett långsiktigt hållbart trädbestånd. Men vad ska en trädplan innehålla och hur detaljerad ska den egentligen vara? Under denna workshop går vi igenom olika typer av trädplaner från ett nationellt och internationellt perspektiv, och kopplar sedan detta till er förvaltnings utmatningar.

Välja rätt växter för olika växtplatser

I denna kurs går vi igenom växtvalsprocessen. Deltagarna får lära sig hur de ska analysera befintliga förhållanden och behov för att därigenom göra så bra växtval som möjligt för ett hållbart slutresultat. Kursen innehåller även en hel del handfasta tips på bra arter för olika typsituationer.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se