KURS

Skyddsplaner för träd i samband med byggnation

En av de vanligaste anledningarna till att träd måste fällas i stadsmiljöer är skador på grund av byggnation. Genom god planering, styrdokument och kontroller, går det många gånger att bevara träd, även i mycket utsatta situationer. I denna kurs går vi igenom de olika standarder som finns kring skydd av träd vid byggnation och hur dessa kan användas i olika skeden. Vi går även igenom exempel på olika skyddsplaner för att visa på hur dessa kan utformas på ett tydligt sätt.

Typ av kurs: Fysiskt eller digital

Tid: 6-8 h. (inkl. pauser)

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se