Etablering av träd

Att plantera ett träd är en stor investering och målsättningen bör vara att träden ska kunna uppnå sin förväntade livslängd på den specifika platsen. Detta kan uppnås genom att ta fram bra underlag och utvärdera vad som gått fel i tidigare projekt och därmed går det att undvika greenwasting.

 

Tjänster

Med hjälp av underlag kring var träd har planterats de senaste åren kan vi genomföra en inventering av träd för att där undersöka hur deras etablering lyckats och dokumentera eventuella faktorer som påverkat etableringen negativt. Detta sammanställs i en rapport med konkreta rekommendationer kring vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra etableringsmöjligheterna.

Vi kan ta fram beskrivningar för exempelvis artval, planteringsstorlek, marktäckning och skötsel av nyplanterade träd.

Se även vår sida om teknisk rådgivning för fler tjänster kring etablering av träd.

Kontakta oss

Vi erbjuder olika tjänster inom träd och grönyteförvaltning i hela Sverige.

Kontakta oss på info@tradkontoret.se